Wei lai xin - IMDb

Wei lai xin - IMDb

Director: Xin Zhu

Director: Xin Zhu
Writer: Xin Zhu
Producer: Jin Zhao
Genres: Crime, Drama, Fantasy
Cast:
Countries: China
Akas: Wei lai xin (China)
Production Companies: Midnight Blur
Producer: Jin Zhao
Production Status: script
Production Status Updated: 23 Nov 2019