Watcher's Nest

episode

Watcher's Nest

Director: Masashi Abe , Hiroshi Negishi

Year: 2003

Season: 1, Episode: 6

Episodes: 13

Original Title: Watcher's Nest
Director: Masashi Abe , Hiroshi Negishi
Writer: Toru Nozaki
Producer: John Ledford
Type: episode
Year: 2003
Genres: Animation, Adventure, Comedy, Horror, Sci-Fi
Cast: Kira Vincent-Davis , Yumi Kakazu
Original Air Date: 06 Aug 2003
Production Companies: Radix , The Klockworx
Producer: John Ledford
Other Companies: AMGA , Audio Tanaka , Hoshiyama Planning , Mouse , Studio Tulip , Toei Audio Visual Art Center (TAVAC)
Animation Department: Kôji Kataoka , Yasumi Tanaka , Yoshihiro Hiramure , Yumiko Tokutake , Yuri Satou , Kazuhiro Ôta , Taeko Emori , Takaaki Fukuse , Tomoyuki Kitamura , Shume Matsumoto , Yukiko Kiyokawa , Tomoe Sagara , Takahiro Matsumoto , Mitsuhiro Kumita , Sen'ichi Sugiura , Yukio Taguchi , Naoki Yamamoto , Akiko Furuichi , Naotaka Kunihiro , Keiichi Yamagishi , Daiji Kamihara , Miho Kawashima , Atsuko Kinoshita , Yutaka Kusumoto
Art Department: Mitsuhiro Yotsuya
Season: 1
Episode: 6
Number of Episodes: 13
Episode of: Watcher's Nest