The Sun's Companion
tv series

The Sun's Companion

Director:

Year: 2016

Seasons: 1

Original Title: Khorshid
Writer: Ali Shah Hatami
Type: tv series
Year: 2016
Genres: Adventure
Cast: Manu Malik , Ravi Singh , Vikas Shrivastav , Basant Sinha , Saksham Dayma , Diwakar Dhyani , Mahendra Shrivas , Avantika Shetty , Dinesh Sharma , Ram Girdhar , Ajay Arya , Jitendra Kulkarni , Hemlata Sharma , Shyam Sunder , Shiv Kumar Verma , Rati Garg , Abhyuday Shukla , Kamya Choudhary , Jagrati Sethia , Jiya Khan , Inamul Haq , Farida Dadi
Countries: Iran
Languages: Persian
Color Info: Color
Akas: Hamsafar-e Khorshid (Iran, Persian title) , The Sun's Companion (World-wide, English title) , Hamsafar-e Khorshid
Number of Seasons: 1
Seasons:
Series Years: 2016-