The Hair God
episode

The Hair God

Director:

Year: 1971

Season: 1, Episode: 9

Episodes: 45

Original Title: The Hair God
Writer: Shigeru Mizuki , Natsuyo Shimada
Producer: Yû Saitô
Type: episode
Year: 1971
Genres: Animation, Action, Fantasy, Horror
Original Air Date: 02 Dec 1971
Producer: Yû Saitô
Production Manager: Masaharu Etô
Art Direction: Tadami Shimokawa
Composer: Taku Izumi
Sound Crew: Kiyoshi Ôhira
Music Department: Shigeru Miyashita
Animation Department: Yasuhiro Yamaguchi , Nobumasa Shinkawa , Noboru Takahashi , Yoshinori Kanemori , Kiyoshi Matsumoto , Fumio Etô , Yoshikazu Fujiki , Takuya Ishiyama , Kenji Togura , Akira Hirota
Season: 1
Episode: 9
Number of Episodes: 45
Episode of: The Hair God