Saigo no edokko

movie

Saigo no edokko

Director: Haruo Masuda

Year: 1935

Original Title: Saigo no edokko
Director: Haruo Masuda
Type: movie
Year: 1935
Genres: Drama
Cast: Mineko Komatsu , Minekô Môuri , Shôsaku Sugiyama
Countries: Japan
Languages: None , Japanese
Color Info: Black and White
Sound Mix: Silent
Original Air Date: 1935 (Japan)
Akas: Saigo no edokko (Japan)
Production Companies: Shinko Uzumasa
Cinematographer: Kazuyoshi Ozamoto