Purvi Catches Nandini

episode

Purvi Catches Nandini

Director: Muzammil Desai

Year: 2021

Season: 1, Episode: 171

Episodes: 322

Original Title: Purvi Catches Nandini
Director: Muzammil Desai
Writer: Dheeraj Sarna , Gajra Kottary , Saba Mumtaz , Advait Kottary , Ekta Kapoor
Producer: Ekta Kapoor , Shobha Kapoor
Type: episode
Year: 2021
Genres: Drama
Cast: Sanjay Swaraj , Meena Mir , Ritvik Gupta , Lankesh Bhardwaj , Ved Bharadwaj , Aakash Talwar , Priyanka Zemse , Akshay Raj Jawrani , Priyal Mahajan , Shivam Khajuria , Akash Talwar , Nikhil Narang , Neha Jurel , Vyon Mehta , Trilokchander Singh , Amar Upadhyay
Original Air Date: 2021
Producer: Ekta Kapoor , Shobha Kapoor
Composer: Aashish Rego , Binod Ghimre
Editor: Vishal Sharma , Vikash Sharma
Camera and Electrical Department: Madan Gupta
Production Design: Rajiv Ranjan
Seasons: Shubham Poonia
Season: 1
Episode: 171
Number of Episodes: 322
Episode of: Purvi Catches Nandini