Pet Gehu Ki Los Ras Kas Leba De Rajasthani Song

music video

Pet Gehu Ki Los Ras Kas Leba De Rajasthani Song

Director: Lovely Bhati , Sukhdev Khapa

Year: 2021

Original Title: Pet Gehu Ki Los Ras Kas Leba De Rajasthani Song
Director: Lovely Bhati , Sukhdev Khapa
Writer: Sukhdev Khapa
Producer: Lovely Bhati , Sukhdev Khapa
Type: music video
Year: 2021
Genres: Music
Cast: Jaikant Bhardwaj , Lovely Bhati , Sukhdev Khapa , Prem Shankar , Bhavesh Bhati
Countries: India
Languages: Rajasthani
Color Info: Color
Original Air Date: 07 Sep 2021 (India)
Akas: Pet Gehu Ki Los Ras Kas Leba De Rajasthani Song (India)
Production Companies: Lovely Bhati Studio
Distributors: Lovely Bhati Studio
Cinematographer: Bhavesh Bhati
Producer: Lovely Bhati , Sukhdev Khapa
Box Office: INR20,000 (estimated)
Composer: Lovely Bhati , Sukhdev Khapa
Editor: Prem Shankar