Paithiyakkaran
movie

Paithiyakkaran

Director: R. Krishnan , S. Panju

Year: 1947

Original Title: Paithiyakkaran
Director: R. Krishnan , S. Panju
Type: movie
Year: 1947
Cast: Balasubramaniam D. , S.V. Sahasranamam , S.S. Rajendran , T.A. Jayalakshmi , S.R. Janaki , C.S. Pandiyan , Saraswathi , T.A. Madhuram , S.J. Kanta , K. Chandrasekharan , Bhagavathi , N.S. Krishnan , M.G. Ramachandran , Kaka Radhakrishnan
Countries: India
Languages: Tamil
Akas: Mad Man (India, English title)