Motu Ki Train

episode

Motu Ki Train

Director: Suhas Kadav

Year: 2020

Season: 9, Episode: 23

Episodes: 1059

Original Title: Motu Ki Train
Director: Suhas Kadav
Writer: Niraj Vikram , Kripa Shankar Bhardwaj
Producer: Ben Bledsoe , Anish Mehta , Anu Sikka , Varunkant Bhargava , Deepa Sahi
Type: episode
Year: 2020
Genres: Animation, Action, Adventure, Comedy, Family, Fantasy
Cast: Saurav Chakraborty
Original Air Date: 2020
Producer: Ben Bledsoe , Anish Mehta , Anu Sikka , Varunkant Bhargava , Deepa Sahi
Composer: Sandesh Shandilya
Music Department: Shaleen Sharma
Animation Department: Nitish Naik , Nikhil Parab , Fateh Singh Rathore , Naveen Wadhwa , Dharmendra Singh , Nadeem Khan , Kaushik Konwar , Darshan Prakash Parab , Akhilesh k Sharma
Season: 9
Episode: 23
Number of Episodes: 1059
Episode of: Motu Ki Train