Ming xuan yixian

episode

Ming xuan yixian

Director: Long Xu , Jiaoliang Gu

Year: 2008

Season: 1, Episode: 87

Episodes: 108

Original Title: Ming xuan yixian
Director: Long Xu , Jiaoliang Gu
Writer: Sailin Deng
Type: episode
Year: 2008
Genres: Animation
Cast: Rong Liu , Juan Liu , Yilin Fu , Ting Yan , Huaiwu Zhang
Original Air Date: 08 Aug 2008
Season: 1
Episode: 87
Number of Episodes: 108
Episode of: Ming xuan yixian