Love blooming on the battlefield

episode

Love blooming on the battlefield

Director: Kenji Terada , Keiji Hayakawa

Year: 1979

Season: 1, Episode: 10

Episodes: 13

Original Title: Love blooming on the battlefield
Director: Kenji Terada , Keiji Hayakawa
Writer: Takeshi Shudô
Producer: Tomoko Sato , Hyota Ezu , Yuji Tanno
Type: episode
Year: 1979
Genres: Animation, Drama
Cast: Mami Koyama
Original Air Date: 21 Jun 1979
Producer: Tomoko Sato , Hyota Ezu , Yuji Tanno
Editor: Takayuki Matsumoto
Sound Crew: Yasuyuki Konno
Music Department: Mitsuo Chabatake
Animation Department: Kôki Sugawara , Masayuki Hayashi , Takashi Sudo , Tatsuo Aoki , Kiyomu Fukuda , Kazuhiro Kinoshita , Nobuyuki Kitajima
Art Department: Kenji Terada
Camera and Electrical Department: Toshiaki Okaseri , Takafumi Arai , Hideo Okazaki
Season: 1
Episode: 10
Number of Episodes: 13
Episode of: Love blooming on the battlefield