Kabare "Maski-show". Seriya 5

episode

Kabare "Maski-show". Seriya 5

Director: Georgiy Deliev

Year: 1995

Season: 5, Episode: 5

Episodes: 223

Original Title: Kabare "Maski-show". Seriya 5
Director: Georgiy Deliev
Writer: Georgiy Deliev
Producer: Alexey Mitrofanov
Type: episode
Year: 1995
Genres: Comedy
Cast: Georgiy Deliev , Boris Barsky , Aleksandr Postolenko , Vladimir Komarov
Original Air Date: 1995
Producer: Alexey Mitrofanov
Composer: Konstantin Pinchkovskiy
Editor: Pavel Zalesov
Season: 5
Episode: 5
Number of Episodes: 223
Episode of: Kabare "Maski-show". Seriya 5