Jamai Shashur
movie

Jamai Shashur

Director: Shahadat Khan

Year: 2003

Original Title: Jamai Shashur
Director: Shahadat Khan
Writer: Abdullah Zahir Babu , Shah Rashidul Hossain , Farhad
Producer: Chandmoni Sultana
Type: movie
Year: 2003
Genres: Comedy, Drama
Cast: Riaz , Wasimul Bari Rajib , Purnima , A.T.M. Shamsuzzaman , Nasir Khan , Afzal Sharif , Shishu , Amit Hasan
Runtimes: 150
Countries: Bangladesh
Languages: Bangla
Color Info: Color
Original Air Date: 2003 (Bangladesh)
Rating: 6.8
Votes: 36
Year: 2003
Akas: Jamai Shashur (Bangladesh)
Cinematographer: Khondokar Mamun
Producer: Chandmoni Sultana
Composer: Emon Shaha
Editor: Shahidul Haque