Jaimini

movie

Jaimini

Director: Shree Nath Patankar

Year: 1916

Original Title: Jaimini
Director: Shree Nath Patankar
Type: movie
Year: 1916
Genres: Short
Cast: Keshavrao G. Gokhale , Vishnu Purshottam Divakar , Narmada Mande
Countries: India
Color Info: Black and White
Sound Mix: Silent::(1000 ft.)
Original Air Date: 1916 (India)
Akas: Jaimini (India)
Production Companies: Patankar Union
Distributors: Patankar Union
Cinematographer: Ananeram Parshuram Karandikar , Shree Nath Patankar