I Want to Eat Carrots

episode

I Want to Eat Carrots

Director: Kazumi Fukushima , Nobutaka Nishizawa

Year: 1977

Season: 1, Episode: 19

Episodes: 31

Original Title: I Want to Eat Carrots
Director: Kazumi Fukushima , Nobutaka Nishizawa
Writer: Hiroyasu Yamaura
Producer: Kenji Yokoyama
Type: episode
Year: 1977
Genres: Animation
Cast: Keiko Han , Hiroya Ishimaru , Yûji Mitsuya , Yû Mizushima , Ichirô Nagai , Isamu Tanonaka , Kôji Totani , Noriko Tsukase , Keiko Yamamoto , Chikao Ôtsuka
Original Air Date: 13 Nov 1977
Cinematographer: Hisao Shirai
Producer: Kenji Yokoyama
Production Manager: Masahisa Saeki
Art Direction: Tadanao Tsuji
Composer: Akihiro Komori
Editor: Yasuhiro Yoshikawa
Sound Crew: Yasufumi Yoda , Nobuteru Ikegami , Kenji Ninomiya
Music Department: Shigeru Miyashita
Miscellaneous Crew: Kiyoko Ikeda
Animation Department: Tadanao Tsuji , Masashi Kubota , Kazuo Komatsubara
Season: 1
Episode: 19
Number of Episodes: 31
Episode of: I Want to Eat Carrots