Chitralekha On A Mission

episode

Chitralekha On A Mission

Director: Ramanand Sagar

Season: 1, Episode: 216

Episodes: 221

Plot: Chitralekha tries to reach out to Aniruddh after learning about Banasur's spies. Later, she takes Aniruddh with her.
Director: Ramanand Sagar
Writer: Rajkumar Mishra , D. Banerjee
Type: episode
Genres: Drama, Fantasy
Cast: Shashi Sharma , Mukul Nag , Sunil Pandey , Reshma Modi , Sonia Kapoor , Pramod Kapoor , Govind Khatri , Tarakesh Chauhan , Mona Parekh , Sunil Nagar , Swapnil Joshi , Kumar Hegde , Vilas Raj , Damini Kanwal Shetty , Mahendra Ghule , Kanu Patel , Sulakshana Khatri , Raman Khatri , Pinky Parikh , Swati Anand , Shahnawaz Pradhan , Girish Pardeshi , Deepak Deulkar , Shweta Rastogi , Paulomi Mukherjee , Phalguni Parekh , Lata Haya , Sandeep Mohan , Jayprakash Sharma , Sarvadaman Banerjee
Production Companies: Sagar Arts
Stunt Performer: Shyamsundar Kalani
Season: 1
Episode: 216
Number of Episodes: 221
Episode of: Chitralekha On A Mission